REGULAMIN


świadczenia usług dla Użytkowników sklepu internetowego FotoTrendy.pl.

Regulamin przedstawia procedury i zasady dokonania zakupów w sklepie FotoTrendy.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie.§ 1 DEFINICJE


Ilekroć w treści regulaminu użyto określonego sformułowania, należy mu nadać znaczenie zgodne z przyjętym w następującej definicji:


 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług w serwisie Fototrendy.pl;
 2. Usługodawca - oznacza firmę TechMedia z siedzibą w Siedlcach, przy ul. Sokołowskiej 180, posługującą się numerem podatkowym NIP: 821-198-86-91, telefon: 25, fax: 25
 3. Serwis - oznacza serwis internetowy FotoTrendy.pl, którego firma TechMedia jest właścicielem i administratorem;
 4. Użytkownik/Klient/Zamawiający - oznacza podmiot korzystający z usług oferowanych przez Serwis, określenia stosowane zamiennie;
 5. Usługi - oferowane przez Usługodawcę w ramach serwisu usługi;

§ 2 ZASADY OGÓLNE

 1. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na obowiązywanie postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża również zgodę na gromadzenie i przetwarzanie informacji o swoich danych osobowych przez Usługodawcę na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 3. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu traktowane jest jako podstawa do odrzucenia zamówień Użytkownika.

§ 3 DOSTĘPNOŚĆ STRONY


 1. Strona internetowa FotoTrendy.pl jest dostępna dla wszystkich jej użytkowników przez całą dobę siedem dni w tygodniu. Usługodawca uchyla się od odpowiedzialności w przypadku przerw w dostępności strony lub usług, umyślnych lub wnikających z błędów dostępu do witryny.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo, bez wcześniejszego powiadomienia czy odszkodowań, do czasowego lub definitywnego zamknięcia strony lub dostępu do jednej lub wielu usług w celu dokonania aktualizacji, modyfikacji czy też zmian metod operacyjnych, serwerów lub godzin dostępności. Niniejsza lista nie jest wyczerpująca.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania wszelkich zmian lub ulepszeń swojej strony internetowej i usług, jakie uzna za konieczne lub przydatne dla prawidłowego funkcjonowania strony oraz oferowanych usług.

§ 4 OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


 1. Do korzystania z serwisu ma prawo każdy zainteresowany. Użytkownik może korzystać z usług sklepu bez oficjalnej rejestracji w serwisie FotoTrendy.pl, bądź opcjonalnie dokonując pełnej rejestracji w Serwisie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Podane w formularzu dane muszą być prawdziwe. Wszelkie konsekwencje podania nieprawdziwych lub niepełnych danych ponosi Użytkownik.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego aktualizowania zarejestrowanych w Serwisie danych w przypadku każdej ich zmiany.
 3. Po przeprowadzeniu rejestracji w Serwisie Użytkownik otrzymuje osobiste konto identyfikowane przez unikatową nazwę (login) i zabezpieczone przed nieupoważnionym dostępem za pomocą hasła wybranego przez Użytkownika w czasie rejestracji.
 4. Hasło Użytkownika powinno zostać wybrane w sposób uniemożliwiający jego odkrycie.
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za należyte zabezpieczenie hasła w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim.
 6. Wszelkie konsekwencje złego skonstruowania hasła (łatwości jego przełamania) lub ujawnienia hasła przez Użytkownika osobom trzecim ponosi wyłącznie Użytkownik.
 7. Indywidualne konto Użytkownika pozwala mu zarządzać tworzonymi projektami foto upominków, mieć wgląd w historię zamówień, a także daje przywilej szybszej realizacji zamówienia.
 8. Użytkownikowi nie wolno udostępniać swojego konta innym osobom. Niedopuszczalne są wszelkie próby ingerencji w konta innych Użytkowników.

§ 5 CENY I PŁATNOŚCI


 1. Za realizację Usług dostępnych w Serwisie pobierane są opłaty zgodnie z cennikiem dostępnym na stronach Serwisu. Podane ceny są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT według obowiązującej stawki (23%).
 2. Podane na stronie koszty dostawy dotyczą wysyłki na terenie Polski. Istnieje możliwość wysyłki zamówienia za granicę. Koszt dostawy poza granicami kraju zależy od wagi przesyłki i kraju docelowego, dlatego też w przypadku dostaw zagranicznych, przed dokonaniem płatności za zamówienie Usługodawca indywidualnie ustala koszty dostawy z Użytkownikiem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
 4. Płatności za usługi Serwisu dokonywać można za pośrednictwem automatycznych systemów płatności internetowych, przelewem, za pośrednictwem karty kredytowej lub bezpośrednio w siedzibie Usługodawcy. Rozliczenia transakcji e-przelewu i transakcji kartą kredytową przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego DotPay.
 5. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z systemu automatycznych płatności internetowych, zamówienie przekazywane jest do realizacji natychmiast po otrzymaniu od podmiotu obsługującego wybrany system płatności informacji o poprawnym wykonaniu płatności.
 6. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu: paragon bądź faktura VAT.
 7. Faktura VAT za usługi świadczone przez Usługodawcę jest wystawiana i dołączana do zamówienia na życzenie Klienta, który dostarczy niezbędne dane do jej wystawienia. Żądanie wystawienia faktury VAT jest równoznaczne z upoważnieniem firmy TechMedia do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy.

§ 6 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ


 1. Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15:00, w soboty, niedziele oraz święta - będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.
 2. Zamówienia przyjmowane są poprzez:
 3. - stronę internetową sklepu www.FotoTrendy.pl
  - pocztę email na adres biuro@fototrendy.pl
  - telefon (25) 633 66 33 (w godzinach otwarcia sklepu)
  - fax (25) 633 66 38 (w godzinach otwarcia sklepu)
  - osobiście w siedzibie Usługodawcy w Siedlcach, ul. Sokołowska 180, (w godzinach otwarcia sklepu)
 4. Do realizacji zamówienia koniecznie jest:
 5. - podanie adresu dostawy (imię i nazwisko, ulica, kod pocztowy, miasto)
  - danych kontaktowych (imię i nazwisko, telefon, e-mail)
  - dokonania przedpłaty za zamówiony towar (nie dotyczy zamówień z opcją płatności przy odbiorze).
 6. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych niezbędnych do wysyłki zakupu, Usługodawca spróbuje skontaktować się z Użytkownikiem dokonującym zakupu w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy Usługodawca może odstąpić od umowy sprzedaży.
 7. Zamówienia złożone w serwisie FotoTrendy.pl są realizowane po uzyskaniu informacji/potwierdzenia o wpłacie należności za zamówioną usługę, po jej bezpośrednim opłaceniu w siedzibie Usługodawcy, bądź automatycznie w wypadku płatności przy odbiorze. Zamówienia nieopłacone zostaną anulowane w ciągu 14 dni od daty ich złożenia.
 8. Użytkownik zostanie poinformowany przez Usługodawcę drogą mailową o przyjęciu zamówienia do realizacji, o terminie odbioru osobistego lub terminie wysłania towaru pod wskazany adres.
 9. Zrealizowane zamówienia mogą być dostarczone wysyłkowo na adres wskazany przez Użytkownika, bądź odebrane osobiście w siedzibie Usługodawcy. Koszty przesyłki, pobierane zgodnie z cennikiem, pokrywa Użytkownik. Koszty wysyłki zagranicznej ustalane są indywidualnie z klientem.
 10. Termin realizacji zamówienia to 1-3 dni robocze. Jest on liczony od momentu uzyskania informacji o dokonanej płatności, bądź od daty złożenia zamówienia w wypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze.
 11. Usługodawca zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia terminu realizacji w wypadku zamówień o wysokiej wartości (powyżej 500zł brutto)
 12. Przez termin realizacji nie rozumie się okresu dostarczenia przesyłki. Jest on bowiem uzależniony od wybranego sposobu doręczenia. Klient może wybrać wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej bądź firmy kurierskiej. W przypadku przesyłek pocztowych należy zarezerwować od 1do 4 dni roboczych, w przypadku wysyłek kurierskich 1 dzień roboczy. Istnieje możliwość odbioru osobistego w salonie sklepu FotoTrendy, mieszczącego się pod adresem Usługodawcy. Czas dostarczenia przesyłek zagranicznych wynika z regulaminu firm realizujących dostawę, w wypadku przesyłek poza granicami Polski, Klient jest powiadamiany indywidualnie o szczegółach wysyłki zamówienia.
 13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas realizacji spowodowany przez okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi firma realizująca dostawę.
 14. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w nagłych wypadkach, np. gdy producent danego towaru niespodziewanie zakończy jego produkcję i sprzedaż hurtową, a Usługodawca nie zdąży dokonać aktualizacji dostępności produktów oferowanych w serwisie FotoTrendy.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem dział obsługi klienta serwisu FotoTrendy.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, zmiana towaru, anulowanie całości zamówienia).
 15. Użytkownik ma możliwość wprowadzania zmian lub rezygnacji z zamówienia do momentu wpłaty wartości zamówienia. W szczególnych wypadkach po wpłacie kwoty za zamówienie Użytkownik może zrezygnować z zamówienia, jeśli przygotowany przez Usługodawcę projekt całkowicie się nie podoba, a Klient nie widzi możliwości jego poprawy. W takiej sytuacji należy odesłać drogą mailową informację zwrotną z informacją o rezygnacji z zamówienia. W ciągu maksymalnie 2 dni roboczych cała wpłacona przez Zamawiającego kwota za zamówienie zostanie przelana na konto bankowe Klienta bez potrącania przez Usługodawcę żadnych kosztów. Jedynym warunkiem zwrotu wpłaconej kwoty jest krótkie opisanie w mailu powodu rezygnacji z zamówienia.
 16. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub zaginięcie przesyłki, jeżeli są one skutkiem niepełnego lub błędnego wskazana adresu przez Użytkownika.
 17. Jeżeli zachodzą wątpliwości dotyczące stanu przesyłki lub opakowanie przesyłki wskazuje na zniszczenie lub uszkodzenie, Użytkownik zobowiązany jest na miejscu sporządzić z doręczycielem protokół szkody. Stanowi to warunek rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji z tego tytułu. Odbiór przesyłki bez sporządzenia protokołu szkody jest rozumiany jako odstąpienie od zgłoszenia zastrzeżeń co do stanu dostarczonej przesyłki.
 18. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub anulowania złożonego zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności czasowo lub zupełnie uniemożliwiających realizację zamówienia, a także w razie wystąpienia wątpliwości, związanych z treścią zamówienia, zdjęć zawierających jakiekolwiek formy: przemocy, profanacji, pornografii, treści sprzecznych z obowiązującym prawodawstwem, materiałów mogących naruszyć prawa prywatne lub publiczne oraz prawa autorskie, bez zgody autorów i osób, które znajdują się w zamawianych materiałach. Usługodawca zakłada, że nadesłane materiały nie naruszają praw autorskich i nie bierze odpowiedzialności za ich publikacje na zlecenie użytkowników. W przypadku rażących wątpliwości postępujemy, jak opisano powyżej. O zaistnieniu takiej sytuacji Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Użytkownika.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY


 1. Według ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, oraz świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone . W związku tym nie przewidujemy możliwości zwrotu towaru przez Zamawiającego, który nie podlega warunkom reklamacji zawartych w punkcie 7, tj. foto upominków i produktów personalizowanych.
 2. Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży na każdym etapie procesu zamówienia do momentu jego realizacji (w wypadku produktów personalizowanych i tworzonych na zamówienie) bądź do momentu jego wysyłki. Po realizacji zamówienia, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży.
 3. Usługodawca zastrzega sobie równocześnie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że narusza ono prawa autorskie i im pokrewne, zawiera treści obelżywe, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste osób trzecich. Decyzja Usługodawcy w tej mierze jest ostateczna.

§ 8 REKLAMACJE


 1. Każda rzecz kupiona w serwisie FotoTrendy.pl może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji określonych w Kodeksie cywilnym, tylko w przypadku wystąpienia w produkcie jakichkolwiek błędów, wynikających ze strony Usługodawcy. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne, wady powstałe podczas wykonywania produktu, bądź różnice między treścią uprzednio wysłanej wizualizacji projektu towarów tworzonych na indywidualne zamówienie, a otrzymanym towarem.
 2. Reklamacje dotyczące produktów, wynikające z ich niewłaściwego użytkowania, nie będą uwzględniane.
 3. Warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji jest zwrot reklamowanego produktu do siedziby Usługodawcy wraz z dowodem zakupu oraz szczegółowym opisem powodu reklamacji. Towar reklamacyjny zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy Klient odeśle go w oryginalnym, nieuszkodzonym pudełku, z kompletną zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania.
 4. Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania zamówionych produktów. Usługodawca rozpatrzy wniosek o reklamację w terminie nie dłuższym niż 7 dni. Procedura reklamacyjna wszczynana jest po dostarczeniu produktu, którego reklamacja dotyczy, na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo nie odbierania przesyłek zwrotnych za pobraniem.
 6. W przypadku uzasadnionych reklamacji koszty przesyłki związane ze zwrotem reklamowanego produktu są pokrywane przez Usługodawcę. Dotyczy to wyłącznie zwrotów dokonywanych na terenie Polski. Koszty wysyłki są zwracane do wysokości kwoty z Cennika Poczty Polskiej, adekwatnej do wagi i wielkości danej przesyłki. W przypadku uwzględnienia reklamacji zostanie przesłany bezpłatnie nowy, poprawiony produkt. Jeżeli błąd się powtórzy lub usunięcie reklamowanej wady nie jest możliwe, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy. W przypadku nieuzasadnionych reklamacji wszelkie koszty pokrywa Klient.
 7. Jeżeli wystąpią jakiekolwiek zniszczenia lub uszkodzenia przesyłki, Klient ma prawo odmówić odbioru towaru po uprzednim spisaniu protokołu szkody, według regulaminu dostawcy. Jedynie w takim przypadku mogą zostać uwzględnione reklamacje, dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu. Odbiór przesyłki oznacza brak zastrzeżeń dotyczących transportu.
 8. Ze względu na różnorodność monitorów i związane z tym różnice w wyświetlaniu, Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby barwy z przesyłanych zdjęć były jak najbardziej zgodne z oryginałem. Usługodawca nie może jednak gwarantować pełnej zgodności związanej z kolorami, zatem kwestie sporne, dotyczące różnicy koloru lub gustów indywidualnych Klienta nie będą podstawą do uwzględnienia reklamacji.
  Usługodawca nie odpowiada ze efekty złego skalibrowania oraz niewłaściwie wybranego profilu kolorów na monitorze Klienta.
  W przypadku, gdy słabsza jakość wydruków wynika z parametrów ściśle związanych z przesłanymi plikami zdjęciowymi (takich jak niska rozdzielczość, stopień kompresji lub niewłaściwie użyty profil kolorów), reklamacje nie będą uwzględniane.
 9. Za błędy w projektach po ich akceptacji odpowiada zamawiający.

§ 9 PRZECHOWYWANIE OBRAZÓW CYFROWYCH


 1. Serwis FotoTrendy.pl oferuje zarejestrowanym Użytkownikom serwisu możliwość przechowywania zdjęć cyfrowych znajdujących się na ich kontach.
 2. Usługodawca może nałożyć ograniczenia dotyczące usług przechowywania produktów jak ustalenie:
  - maksymalnej ilości miejsca przydzielonego na serwerach Usługodawcy, na których znajdować się będą produkty użytkowników serwisu
  - limitu dostępu do usług w określonym czasie (a także maksymalnego czasu trwania dostępu). W tym przypadku zostanie wysłana wiadomość drogą mailową przynajmniej 30 dni przed zmianą.
 3. Usługodawca nie zapewnia żadnej gwarancji co do ewentualnego usunięcia lub uszkodzenia przechowywanych wiadomości, komunikatów lub innych treści rozpowszechnianych lub przesyłanych za pośrednictwem serwisu.

§ 10 DANE OSOBOWE


 1. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika, za jego zgodą, są przetwarzane zgodnie ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i prawem polskim.
 2. Użytkownik ma możliwość wglądu i zmiany swoich danych osobowych zarejestrowanych w Serwisie.
 3. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia skutecznej ochrony prywatności Użytkowników Serwisu.
 4. Informacje przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji oraz późniejszego korzystania z Serwisu wykorzystywane są w celach związanych z realizacją zamówień składanych przez Użytkownika.
 5. Poprzez akceptację regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych, a w szczególności adresu email, do przesyłania automatycznych komunikatów systemowych, a także informacji na temat funkcjonowania Serwisu, ofert i informacji handlowych związanych z ofertą Serwisu.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w ustawieniach swojego konta ma możliwość wyłączenia przesyłania informacji handlowych.

§ 11 PRAWA AUTORSKIE


 1. Użytkownik przekazuje Usługodawcy stałe, uniwersalne, jednak niewyłączne prawo do kopiowania, udostępniania, modyfikowania, realizacji produktów pochodnych i dystrybucji wysłanych treści umieszczonych on-line w serwisie FotoTrendy.pl.
 2. Użytkownik pozostaje właścicielem przekazanych treści i udziela gwarancji Usługodawcy, iż jakiekolwiek prawo własności intelektualnej, prawo znaków towarowych lub inne prawo należące do osób trzecich nie stanowi przedmiotu fałszerstwa lub nie zostało naruszone. Użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia odszkodowania na rzecz Usługodawcy z tytułu wszelkich działań osób trzecich informujących o naruszeniu ich praw.